ArabicEnglishRussianTurkish

KOSGEB Nedir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın kısaltması olan KOSGEB, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik destek programları uygulamaktadır.

KOSGEB Destek Programları

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olan her KOBİ ve gerçek işletme, ‘Girişimcilik Destekleri, AR-GE Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri, İşletme, Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri, KOBİ Finansman Destekleri, İŞGEM/TEKMER Programı, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri’nden yararlanabilmektedir.

1. Girişimcilik Destekleri

a) Geleneksel Girişimci Programı
Programın amacı, girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Geleneksel Girişimci Programı’na, Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

b) İleri Girişimci Programı
Programın amacı, ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. İleri Girişimci Programı’na, İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

c) İş Planı Ödülü Destek Programı
Programın amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

d) Girişimcilik Eğitimi
Programın amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sağlanan girişimcilik eğitimine ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

2. AR-GE Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

a) AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

b) Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Programın amacı, yeni bir ürün/hizmetin, üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

c) KOBİ TEKNOYATIRIM-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Programın amacı, Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini, orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

d) Stratejik Ürün Destek Programı
Programın amacı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

3. İşletme, Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

a) İşletme Geliştirme Destek Programı
Programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

b) İş Birliği Destek Programı
Programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

c) KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
Programın amacı, ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

d) Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
Programın amacı, AR-GE ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

e) Yurtdışı Pazar Destek Programı
Programın amacı, KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

f) Genel Destek Programı
Programın amacı, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere, Genel Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

4. KOBİ Finansman Destekleri

Programın amacı, KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.

5. İŞGEM/TEKMER Programı

Programın amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

6. Rehberlik ve Danışmanlık Programı

Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri
Programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarında mevcut durumlarını analiz etmek, ihtiyaçlarını belirlemek, sorunlarına çözüm aramak, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yurt içi ve yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelebilmelerini sağlamak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan destekler kapsamında yararlanacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

KOSGEB Destekleri için bizimle iletişime geçerek uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.